Privacyverklaring

Privacy is een belangrijk punt binnen onze kerk. Na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) gelden hiervoor strengere regels. Door de wijkgemeenten worden op meerdere plaatsen persoonsgegevens verwerkt: in nieuwsbrieven, Verbinding, afkondigingen, website etc.
Om de verwerking van persoonsgegevens in goede banen te leiden is een privacyverklaring opgesteld, die door de Algemene Kerkenraad (AK) is goedgekeurd.
In de privacyverklaring is vastgelegd waar en op welke wijze persoonsgegevens verwerkt worden. Ook de rechten van betrokkenen zijn hierin opgenomen. De privacyverklaring geldt voor de Protestantse Gemeente Huizen.

De AK heeft ook een coördinator gegevensverwerking benoemd: de heer Arnold de Visser. Arnold zal binnen de gemeente als vraagbaak en contactpersoon omtrent privacyaspecten op gaan treden.
De privacyverklaring, met de daarbij behorende bijlagen, kunt u hier inzien:

Uw eventuele reactie of vragen over de privacyverklaring kunt u via de mail sturen aan Arnold de Visser: a.devisser@ziggo.nl

Preventie en integriteitsbeleid

De PGH is een levende kerkgemeenschap waarvan ook kwetsbare en minder weerbare leden deel uitmaken. De kwetsbaarheid is niet perse gebonden aan een bepaalde leeftijdscategorie of functie binnen de kerkgemeenschap.
De PGH vindt het belangrijk dat iedereen zich op zijn plek voelt binnen de kerk en iedereen eerlijk, gelijkwaardig en met respect behandeld wordt.
Leidend hierin is Mattheus 22: 37-39: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: Heb uw naaste lief als uzelf.”
Het is van belang dat iedereen zich veilig voelt en de situatie altijd voor iedereen veilig is en blijft. Om dit te kunnen waarborgen is dit beleid opgesteld.

Lees hier ons Preventie-en-integriteitsbeleid.

Scroll naar boven